Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 21.10.2010

KIRJALLINEN KYSYMYS

Kuntalaisten vaikutusmahdollisuuksista kaavoitukseen

Eduskunnan puhemiehelle

Maankäyttö- ja rakennuslaissa on varattu kuntalaisille mahdollisuus lausua kantansa asemakaavoituksesta. Nykytilanteessa on ongelmana sen, ettei kuntalaisten kantoja oteta huomioon. Näennäisesti kansalaisvaikuttaminen on kunnossa, kun päätökset tehdään kunnallisen itsehallinnon puitteissa. Tosiasiassa niiden kuntalaisten mielipide, joita kaavamuutokset koskevat jää vaille huomiota. Erityinen ongelma tämä on suurissa kunnissa, joissa kunnan luottamuselimet ovat kaukana kuntalaisista.

Viime aikoina valitusmahdollisuuksia on vähennetty. Tällä on pyritty vähentämään asiattomia, kiusantekomielessä, tehtyjä valituksia. Vaikka tämä tarkoitus on hyväksyttävä, niin samalla on rajoitettu myös oikeiden hyödyllisten valitusten mahdollisuuksia.

Esimerkkinä kunnan asukkaan vähäisestä vaikutusmahdollisuudesta, on Vantaan Nikinmäessä jo vuosikymmenen ajan vireillä ollut asemakaavan muutoshanke. Vaikka hanke tien siirtämisestä suotuiselta paikalta kulkemaan kiertotietä ja rakennetun alueen läpi näyttää terveen järjen vastaiselta teolta, on kunta vienyt kaikin keinoin hanketta eteenpäin. Tässä mylläkässä asukkaat, joiden elämää muutos koskee, ovat jääneet kunnallisen virkamiesbyrokratian alle. Näin on käynyt, vaikka hankkeen tueksi ei ole esitetty yhtään järkevää syytä. Syynä lienevät arvovaltasyyt tai muut sellaiset seikat, jotka eivät ole hyväksyttäviä. Asukkaat ovat tehneet hanketta koskien useita valituksia. Vaikka osa valituksista on hyväksytty, on kunnallinen byrokratiajyrä mennyt eteenpäin. Valitusasteet eivät voi nykyisen lainsäädännön puitteissa käytännössä puuttua kaavoitukseen, muutoin kuin muotovirheiden takia. Asiasisällön ja kansalaismielipiteiden osalta vetäydytään kunnallisen itsehallinnon taakse.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mitä hallitus aikoo tehdä, jotta kuntalaisille turvataan todellinen vaikutusmahdollisuus oman elinympäristön asemakaavoihin ja muihin maankäytön suunnitelmiin niin niiden laatimisvaiheessa kuin myös muutoksenhakuvaiheessa?

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 2010

Risto Kuisma /sd