Takaisin     Takaisin etusivu

Eduskunta 9.11.2010

KIRJALLINEN KYSYMYS

Heli-radasta

Eduskunnan puhemiehelle

Uudellamaalla asuu 28 % koko maan väestöstä, sijaitsee 33 % työpai koista ja tuotetaan 38 % valtakunnan bruttokansantuotteesta. Näin ollen myös Itäisellä Uudenmaalla ja sen kehityksellä on Suomen taloudelle ja kilpailukyvylle merkitystä. Yksi keino torjua Uudenmaan vinoutunutta aluekehitystä, olisi kytkeä Itä-Uusimaa paremmin rautatieverkostoon.

Heli-rata olisi pääkaupunkiseudulta Porvoon ja Loviisan sekä edelleen Kotkan kautta itärajalle kulkeva rautatieyhteys, joka mahdollistaisi sekä taajama- että kaukoliikenteen. Rata tukisi ja vahvistaisi Uudenmaan ja Suomen roolia kansainvälisesti tärkeänä meri- ja maaporttina Euroopan unionin ja Venäjän välillä. Heli-rata loisi edellytyksiä Suomen vienti- ja tuontiteollisuuden kilpailukyvyn kannalta tärkeän etelärannikon nykyistä tehokkaampaan hyödyntämiseen. Rata parantaisi merkittävästi sekä Itä-Uudenmaan että Etelä-Kymenlaakson alueiden ja elinkeinoelämän kehittymis- ja toimintaedellytyksiä sekä mahdollistaisi nykyistä ekologisemman raideliikenteeseen tukeutuvan aluerakenteen ja liikennejärjestelmän. Hanke avaisi mahdollisuuden suunnata metropolimaakunnan työpaikka- ja asuinrakentamista kansantaloudellisesti ja kustannuksiltaan järkevään suuntaan.

Heli-radan aluevaraus on merkitty Uudenmaan maakuntakaavaan vain ohjeellisena, mutta Itä-Uudenmaan maakuntakaavassa ratalinjaus on varsinaisena aluevarauksena. Hankkeen toteutumisen kannalta olisi tärkeää, että varsinaiset aluevaraukset pidettäisiin kaikissa alueen maakuntakaavoissa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Miten hallitus suhtautuu Heli-radasta maakuntakaavoissa tehtyihin varauksiin? Aikooko hallitus edistää Heli-radan suunnittelua?

Helsingissä 9 päivänä marraskuuta 2010

Risto Kuisma /sd